13 czerwiec 2024
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / RUSZA LSR!

Rusza LSR!W ramach Lokalnej Strategii Regionu dla obszaru Doliny Karpia na lata 2023-2027 Stowarzyszenie Dolina Karpia pozyskało 4 512 236,00 EURO, które pozwolą rozwinąć nasz region pod względem społecznym, turystycznym i gospodarczym.

Stowarzyszenie Dolina Karpia 11 stycznia 2024 roku zawarło z Samorządem Województwa Małopolskiego umowę na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 (Europejski Fundusz Społeczny+, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Doliny Karpia na lata 2023 – 2027 pozyskaliśmy 4 512 236,00 EURO, które pozwolą rozwinąć nasz region pod względem społecznym, turystycznym i gospodarczym.

Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy i inne instytucje będą mogły korzystać ze środków na rozwój Doliny Karpia w ramach następujących przedsięwzięć:
• 1.1 Rozwój infrastruktury wypoczynkowej (poprawa dostępu do niekomercyjnej infrastruktury publicznej: obiekty rekreacyjne, kulturalne, turystyczne)
• 1.2 Zapewnienie atrakcyjnych miejsc wypoczynku w gospodarstwach rolnych (tworzenie lub rozwijanie gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych)
• 1.3 Rozwój oferty usługowej w zakresie wypoczynku (podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej dotyczącej usług wypoczynkowych, np. hotelarstwo i zakwaterowanie, gastronomia, wypożyczalnie sprzętu)
• 2.1 Zapewnienie opieki i wsparcia dla szczególnie potrzebujących (np. tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji)
• 2.2 Poprawa aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców (działania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, np. kursy i szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe, treningi kompetencji)
• 2.3 Srebrna gospodarka (podejmowanie lub rozwijanie działalności w zakresie np. prywatnych domów seniora i domów dziennego pobytu, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i zdrowotnego, srebrnej
turystyki)
• 3.1 Rozwój oferty produktów lokalnych (działania w zakresie rozwoju oferty produktów lokalnych, np. budowa, remont, modernizacja, wyposażenie przestrzeni wykorzystywanej do przygotowania produktów
lokalnych)
• 3.2 Wzrost zainteresowania kulturą i produktami lokalnymi (projekty grantowe i operacje własne na działania w zakresie rozwoju zainteresowania kulturą i produktami lokalnymi, np. organizacja wydarzeń kulturalnych i informacyjnych, działania aktywizujące lokalne społeczności, organizacja konkursów, targów i wystaw dedykowanych produktom lokalnym i dziedzictwu kulturowemu).

Nabory w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021 – 2027 ruszą już w sierpniu bieżącego roku, a pierwsze nabory w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 zostaną
uruchomione w grudniu.

W zakresie uzyskania dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Karpia istnieje możliwość bezpośrednich kontaktów z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania. Pracownicy Stowarzyszenia Dolina Karpia udzielają bezpłatnych porad potencjalnym beneficjentom w zakresie dofinansowania w ramach LSR, na wszystkich etapach przygotowania dokumentacji konkursowej (doradztwo w zakresie wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy, omówienia biznesplanu, przygotowania niezbędnych załączników, realizacji projektu, przygotowania wniosku o płatność, rozliczenia i monitoringu projektu).

Informacje udzielane są w siedzibie biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, mailowo (biuro@dolinakarpia.org), telefonicznie pod numerem telefonu: 33/841 05 84 bądź poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej LGD.